۱ آموزشگاه دیباگران تهران شیراز، بلوار ستارخان، حدفاصل فلکه سنگی و عفیف آباد ،ابتدای کوچه ۸  ،
(ساختمان آبی رنگ) ، پلاک ۵۳
 

۰۷۱-۳۶۴۹۰۸۵۲

۲ مجتمع آموزشی حرفه آموزان شیراز، اول خیابان قصردشت (بین سینما سعدی و پارامونت) سمت سینما ،
کوچه شماره ۵
۰۷۱-۳۲۳۳۵۹۹۷

۰۷۱-۳۲۳۳۲۹۱۷

۳ آموزشگاه کامپیوتر چرخابی شیراز، شهرک گلستان ، نبش خیابان تعاون  

۰۷۱-۳۶۲۲۴۶۱۸

۴ مجتمع آموزشی فن آوران برتر شیراز، بلوار آزادی، حد فاصل چهارراه باغ تخت و میدان اطلسی،
سمت راست، کوچه ۱۰، پلاک ۵
 

۰۷۱-۳۲۲۸۷۴۸۰

۵ مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای برگزیده نو شیراز، معالی آباد، حد فاصل خلبانان و مجتمع پارمین،
طبقه فوقانی تاکسی تلفنی شهر
 

۰۷۱-۳۶۲۵۸۶۱۳
۰۷۱-۳۶۲۴۸۳۴۸

۶ گروه صنعت و مدیریت ایرافا شیراز، زند ، خیابان هفت تیر (بیست متری سینما سعدی)،
نبش کوچه ۸
 

۰۷۱-۳۲۳۵۷۰۰۹

۷ آموزشگاه نیما شیراز، سی متری سینماسعدی، روبرو داروخانه بابک.  

۰۷۱-۳۲۳۲۶۹۰۸

۸ موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز، خیابان قصردشت، حد فاصل عفیف اباد و ولیعصر، نبش کوچه ۴۲٫  

۰۷۱-۳۶۲۹۴۱۵۴

۹ کانون مهارت آموزی آصف شیراز، خیابان مشیر فاطمی، خیابان هدایت، بعد از پارکینگ طبقاتی هدایت،
ساختمان رویال، طبقه اول، واحد ۳
 

۰۷۱-۳۲۳۳۸۶۲۸

۱۰ آموزشگاه کامپیوتر پارسین شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، شهرک پرواز،
کوچه شهید کلانتری ۲۱، درب روبرو
 

۰۷۱-۳۷۲۶۳۵۳۸

۰۹۱۷۳۰۳۳۷۵۰

۱۱ آموزشگاه کامپیوتر علوم نوین و فناوری شیراز، چهارراه ادبیات، بلوار گلستان، ابتدای خیابان شهید معزی،
سمت راست، کوچه ۱، پلاک ۱۹
 

۰۷۱-۳۷۳۲۶۲۵۷

۱۲ موسسه فرهنگی هنری هما بصیری شیراز، عفیف آباد، بعد از بیمارستان دکتر میر،‌ جنب شانار،
ساختمان ۱۰۱، طبقه سوم
 

۰۷۱-۳۶۲۶۳۸۱۱

kآموزشگاه دیباگران تهران
مجتمع آموزشی حرفه آموزان
آموزشگاه کامپیوتر چرخابی
مجتمع آموزشی فن آوران برتر
مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای برگزیده نو
گروه صنعت و مدیریت ایرافا
آموزشگاه نیما
موسسه فرهنگی و هنری پارسیان
کانون مهارت آموزی آصف
آموزشگاه کامپیوتر پارسین
آموزشگاه کامپیوتر علوم نوین و فناوری
موسسه فرهنگی هنری هما بصیری
آموزشگاه فارس کیمیا

آموزشگاه دیباگران تهران
مجتمع آموزشی حرفه آموزان
آموزشگاه کامپیوتر چرخابی
مجتمع آموزشی فن آوران برتر
مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای برگزیده نو
گروه صنعت و مدیریت ایرافا
آموزشگاه نیما
موسسه فرهنگی و هنری پارسیان
کانون مهارت آموزی آصف
آموزشگاه کامپیوتر پارسین
آموزشگاه کامپیوتر علوم نوین و فناوری
موسسه فرهنگی هنری هما بصیری
آموزشگاه فارس کیمیا
مهندس حمید رضا نصیحت کن

کسب وکارهای شبراز

کسب وکارهای شبراز

۱آموزشگاه دیباگران تهرانشیراز، بلوار ستارخان، حدفاصل فلکه سنگی و عفیف آباد ،ابتدای کوچه ۸  ،
(ساختمان آبی رنگ) ، پلاک ۵۳
 

۰۷۱-۳۶۴۹۰۸۵۲

۲مجتمع آموزشی حرفه آموزانشیراز، اول خیابان قصردشت (بین سینما سعدی و پارامونت) سمت سینما ،
کوچه شماره ۵
۰۷۱-۳۲۳۳۵۹۹۷

۰۷۱-۳۲۳۳۲۹۱۷

۳آموزشگاه کامپیوتر چرخابیشیراز، شهرک گلستان ، نبش خیابان تعاون 

۰۷۱-۳۶۲۲۴۶۱۸

۴مجتمع آموزشی فن آوران برترشیراز، بلوار آزادی، حد فاصل چهارراه باغ تخت و میدان اطلسی،
سمت راست، کوچه ۱۰، پلاک ۵
 

۰۷۱-۳۲۲۸۷۴۸۰

۵مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای برگزیده نوشیراز، معالی آباد، حد فاصل خلبانان و مجتمع پارمین،
طبقه فوقانی تاکسی تلفنی شهر
 

۰۷۱-۳۶۲۵۸۶۱۳
۰۷۱-۳۶۲۴۸۳۴۸

۶گروه صنعت و مدیریت ایرافاشیراز، زند ، خیابان هفت تیر (بیست متری سینما سعدی)،
نبش کوچه ۸
 

۰۷۱-۳۲۳۵۷۰۰۹

۷آموزشگاه نیماشیراز، سی متری سینماسعدی، روبرو داروخانه بابک. 

۰۷۱-۳۲۳۲۶۹۰۸

۸موسسه فرهنگی و هنری پارسیانشیراز، خیابان قصردشت، حد فاصل عفیف اباد و ولیعصر، نبش کوچه ۴۲٫ 

۰۷۱-۳۶۲۹۴۱۵۴

۹کانون مهارت آموزی آصفشیراز، خیابان مشیر فاطمی، خیابان هدایت، بعد از پارکینگ طبقاتی هدایت،
ساختمان رویال، طبقه اول، واحد ۳
 

۰۷۱-۳۲۳۳۸۶۲۸

۱۰آموزشگاه کامپیوتر پارسینشیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، شهرک پرواز،
کوچه شهید کلانتری ۲۱، درب روبرو
 

۰۷۱-۳۷۲۶۳۵۳۸

۰۹۱۷۳۰۳۳۷۵۰

۱۱آموزشگاه کامپیوتر علوم نوین و فناوریشیراز، چهارراه ادبیات، بلوار گلستان، ابتدای خیابان شهید معزی،
سمت راست، کوچه ۱، پلاک ۱۹
 

۰۷۱-۳۷۳۲۶۲۵۷

۱۲موسسه فرهنگی هنری هما بصیریشیراز، عفیف آباد، بعد از بیمارستان دکتر میر،‌ جنب شانار،
ساختمان ۱۰۱، طبقه سوم
 

۰۷۱-۳۶۲۶۳۸۱۱

kآموزشگاه دیباگران تهران
مجتمع آموزشی حرفه آموزان
آموزشگاه کامپیوتر چرخابی
مجتمع آموزشی فن آوران برتر
مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای برگزیده نو
گروه صنعت و مدیریت ایرافا
آموزشگاه نیما
موسسه فرهنگی و هنری پارسیان
کانون مهارت آموزی آصف
آموزشگاه کامپیوتر پارسین
آموزشگاه کامپیوتر علوم نوین و فناوری
موسسه فرهنگی هنری هما بصیری
آموزشگاه فارس کیمیا

آموزشگاه دیباگران تهران
مجتمع آموزشی حرفه آموزان
آموزشگاه کامپیوتر چرخابی
مجتمع آموزشی فن آوران برتر
مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای برگزیده نو
گروه صنعت و مدیریت ایرافا
آموزشگاه نیما
موسسه فرهنگی و هنری پارسیان
کانون مهارت آموزی آصف
آموزشگاه کامپیوتر پارسین
آموزشگاه کامپیوتر علوم نوین و فناوری
موسسه فرهنگی هنری هما بصیری
آموزشگاه فارس کیمیا